Naujų CITROËN automobilių sutartinė garantija

Galioja naujiems „CITROËN“ automobiliams, įskaitant elektrinius ir hibridinius, kurių garantija pradeda galioti nuo 2020 09 21.

Sutartinė garantija

CITROËN jūsų naujam automobiliui suteikia garantiją (toliau vadinama Sutartine garantija) dėl visų gamyklinių defektų, galiojančią 3 metus arba kol bus pasiekta 100 000 kilometrų rida (priklausomai pagal tai, kuri riba pirmiau pasiekiama), išskyrus atskiras priešingas išlygas, apie kurias jūs buvote informuoti, pradedant data (garantijos pradžios data), kai jums pačiam arba jūsų įgaliotam asmeniui buvo įteiktas automobilis.

Ši data yra įrašyta į garantijos pažymėjimą (sertifikatą), esantį techninės priežiūros knygelėje, kurią jūs gavote kartu su automobiliu.

CITROËN garantijos yra taikomos tada, kai jūsų automobilis yra įregistruotas ir važinėja Europos Sąjungos šalyse, taip pat tokiose šalyse ar teritorijose kaip Albanija, Andora, Bosnija ir Hercegovina, Gibraltarai, Islandija, Juodkalnija, Kosovas, Lichtenšteinas, Makedonija, Monakas, Norvegija, San Marinas, Serbija, Šveicarija, Vatikanas.

Jūsų sutartinė garantija taikoma:

• Išskyrus toliau išdėstytus apribojimus, jūsų automobilio Sutartinė garantija galioja nemokamam detalių, kurias CITROËN arba jos atstovybė pripažino sugedusiomis, taisymui arba jų pakeitimui, taip pat darbui, kurio prireikia, kad automobilis būtų tinkamai sutvarkytas.

Šis remontas galės būti atliekamas naudojant naujas arba standartą atitinkančias detales, kurias pasirinks gamintojas arba jo atstovybė.

• Taip pat yra dengiamos automobilio sutaisymo kelyje arba vilkimo iki artimiausios autorizuotos remonto dirbtuvės, naudojantis CITROËN Assistance paslaugomis, išlaidos.

Pastaba: pagal Sutartinę garantiją atlikti remonto darbai nepratęsia jos galiojimo laiko. Taip pat garantinio remonto metu pakeistos detalės nepratęsia garantijos trukmės.

Pakeistoms detalėms taikomas garantijos laikas baigiasi kartu su jūsų automobilio garantija. Šie nuostatai neprieštarauja galimybei taikyti įstatymais numatytą garantiją.

• Pagal Sutartinę garantiją išmontuotos detalės ir mazgai tampa CITROËN firmos nuosavybe.

Ką jūs turite daryti norėdami tinkamai pasinaudoti garantijos sutarties galimybėmis:

• turite pateikti galiojančią jūsų automobilio techninės priežiūros knygelę su garantijos pažymėjimu, tinkamai užpildytu automobilį pardavusios prekybos atstovybės;

• turite būti atlikę automobilio priežiūrą ir patikrinimus pagal CITROËN nurodymus (didžiausias galimas nukrypimas nuo nustatyto termino +1 mėnuo arba 2000 km) ir būti pasirengę pateikti tai įrodančius dokumentus (priežiūros atlikimo korteles, sąskaitas ir pan.);

• kai tik aptinkamas galimas defektas, jūsų automobilis iškart turi būti pristatytas į CITROËN įgaliotą remonto dirbtuvę, kad jis būtų sutaisytas per normalų dirbtuvės darbo laiką. Šis nurodymas skirtas tam, kad būtų garantuotas jūsų ir jūsų keleivių saugumas ir būtų išvengta tolesnės nustatyto defekto komplikacijos, tuo pačiu ir rimtesnio remonto, negu to prireiktų iš pradžių;

• taip pat turite atsiliepti į bet kokį  CITROËN įgaliotos remonto dirbtuvės kvietimą tuoj pat tinkamai sutaisyti jūsų automobilį;

Jei nesilaikote šių taisyklių, jūs prisiimate atsakomybę dėl būsimų tiesioginių ar netiesioginių pasekmių tinkamam jūsų automobilio veikimui, o automobilio garantija gali nustoti galioti.

Jūs galite netekti sutartinės garantijos teikiamų privilegijų tokiais atvejais:

• jūsų automobilyje buvo atlikti firmos CITROËN nenumatyti ir neaprobuoti pertvarkymai arba pritaikymai, arba jie buvo atlikti nesilaikant šios firmos nustatytų techninių reikalavimų;

• defektas atsirado dėl to, kad automobilis buvo neprižiūrimas arba savininkas nesilaikė eksploatavimo instrukcijoje nurodytų reikalavimų;

• jūsų automobilis buvo eksploatuojamas nenormaliomis sąlygomis arba juo buvo dalyvaujama varžybose, taip pat jeigu jis buvo perkrautas, nors ir trumpai;

• jeigu jūsų automobilio kilometrų skaitiklis buvo pertvarkytas arba jei negalima patikimai nustatyti realaus nuvažiuotų kilometrų skaičiaus. (Pakeitus kilometrų skaitiklį CITROËN įgaliotoje remonto dirbtuvėje turi būti užpildyta kilometrų skaitiklio pakeitimo kortelė, esanti techninės priežiūros knygelėje.);

• jeigu už automobilį buvo visiškai apmokėta pagal draudiminį įvykį.

Sutartinė garantija netaikoma:

• techninės priežiūros knygelėje nurodytoms priežiūros ir patikrinimų procedūroms, reikalingoms tinkamam jūsų automobilio veikimui, papildant priedus ir keičiant dalelių filtrą pagal nurodytą kilometrų skaičių, taip pat keičiant tokias susidėvinčias detales kaip alyvos, oro, degalų, salono oro filtrai;

• reguliavimui arba derinimui (pakabos parametrų, ratų balansavimo, priekinės ašies, durų ir kt.) koregavimo procedūroms, kurių prireikia eksploatuojant automobilį (stabdžių valymo ir kt.);

• keičiant normaliai susidėvinčias detales, kurių dėvėjimasis priklauso nuo nuvažiuotų kilometrų, geografinės aplinkos ir klimato, jei jų pakeitimas nėra gedimo pasekmė. Tai yra tokios detalės: priekinių ir užpakalinių stabdžių trinkelės ir stabdžių diskai, padangos, sankaba, dirželiai, amortizatoriai, stiklo valytuvų šluostikliai, žvakės, tekstilė (grindų kilimo, sėdynių, atlošų, porankių ir galvos atramų audinio ir kt.), lemputės, akumuliatoriai, elementai bei saugikliai*;

• automobilį eksploatuojant atsirandančiai vibracijai ir triukšmui, tokiems trūkumams kaip spalvos išblukimas, dėl natūralaus senėjimo suprastėjusios būklės arba deformuotoms detalėms;

• jei klientas nepranešė apie gedimą įgaliotajam CITROËN remontininkui arba neatsiliepė į kvietimą iškart sutaisyti automobilį, jokios tiesioginės arba netiesioginės pasekmės nebus dengiamos pagal Garantiją;

• jūsų automobilio remonto, pakeitimų arba perdirbimų, kuriuos atliko gamintojo neįgaliota įmonė, padariniams, taip pat pasekmėms to, kad buvo įmontuota CITROËN neaprobuota papildoma įranga;

• nuostoliams, atsiradusiems naudojant neoriginalias detales ir priedus, neoriginalius arba jiems neprilygstančios kokybės eksploatacinius skysčius, taip pat naudojant nepritaikytus arba netinkamos kokybės degalus, bet kokius CITROËN neaprobuotus priedus;

•  nuostoliams, atsiradusiems dėl natūralių reiškinių: krušos, potvynio, žaibo, audros arba kitų atmosferos veiksnių padariniams;

•  nuostoliams, atsiradusiems dėl eismo įvykio, gaisro arba vagystės;

• kitiems šioje garantijoje arba bendruose garantijos įstatymuose nenumatytiems nuostoliams, atsiradusiems dėl to, kad automobiliu nebuvo važinėjama, pavyzdžiui, eksploatacijos savybių ar kokybės praradimui ir kt.

Papildoma informacija

•  Jei jūsų automobilis perparduodamas, jo vėlesni savininkai galės naudotis Sutartine garantija iki jos galiojimo pabaigos, jei visi šie savininkai bus tinkamai laikęsi šios garantijos taikymo sąlygų.

•  Padangoms garantiją tiesiogiai suteikia jų gamintojas. CITROËN tinklo atstovybė galės jums padėti kreiptis į atitinkamą padangų gamintoją.

Elektrinio ir hibridinio automobilio traukos akumuliatoriaus garantija:

Traukos akumuliatoriams yra taikoma 8 metų arba 160 000 km garantija, pagal tai, kuri riba pirmiau pasiekiama, su minimalia 70 % akumuliatoriaus talpos riba.

Dažytų paviršių garantija

CITROËN garantuoja, kad originalus dažytas kėbulo paviršius bus be defektų visą Sutartinės garantijos laikotarpį, kurio laikas skaičiuojamas nuo datos, įrašytos klientui įteiktame garantijos pažymėjime.

Dažytų paviršių garantija taikoma:

• Dažytų paviršių garantija taikoma visiškam arba daliniam perdažymui arba perlakavimui, kurių prireikia norint pataisyti defektą laikantis CITROËN standartų.

• Garantija taikoma tik tada, jeigu pagal CITROËN nustatytą priežiūros ciklą buvo laiku atliekama automobilio periodinė priežiūra, ir jeigu galimi pastebėti pažeidimai buvo pašalinti griežtai laikantis CITROËN standartų.

Tam, kad galėtumėte toliau naudotis CITROËN dažytų paviršių garantija, jūs privalote atlikti dėl išorinių priežasčių atsiradusių pažeidimų remontą per du mėnesius nuo tada, kai jie buvo pastebėti; šie pažeidimai sutaisomi jūsų sąskaita.

Dažytų paviršių garantija netaikoma:

• Dažytų ir lakuotų paviršių pažeidimams, atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų, tokių kaip atmosferos krituliai, cheminės, gyvulinės ar augalinės kilmės teršalai, smėlis, druska, skaldos įbrėžimų, gamtos reiškinių (kruša, potvynis) poveikio, kitų išorės veiksnių (susijusių arba nesusijusių su autoįvykiu).

• Pažeidimams, atsiradusiems dėl savininko nerūpestingumo, dėl pavėluoto pranešimo apie atsiradusį gedimą arba dėl gamintojo rekomendacijų nesilaikymo.

• Pažeidimams, atsiradusiems dėl įvykių, kuriems netaikoma Sutartinė garantija.

• Remonto, pakeitimų arba perdirbimų, kuriuos atliko CITROËN nepatvirtinta įmonė, pasekmėms.

Dažytų paviršių Garantijos darbus turi atlikti CITROËN įgaliotas remontininkas.

Atsparumo prarūdijimui garantija

CITROËN suteikia jūsų automobiliui Garantiją dėl kėbulo prarūdijimo iš vidinių ertmių į išorę, laiką skaičiuojant nuo garantijos pradžios datos, įrašytos klientui įteiktame garantijos pažymėjime:

- 12 metų lengviesiems automobiliams,

- 5 metus lengviesiems komerciniams automobiliams  (įskaitant Jumper mikroautobusus).

Atsparumo prarūdijimui garantija taikoma: 

• Atsparumo prarūdijimui garantija taikoma remontui arba pakeitimui automobilio dalių (įskaitant darbų kainą), kurios CITROËN arba jos atstovybės buvo pripažintos netinkamomis ir kurios yra kiaurai prarūdijusios.

• Garantija taikoma tik tada, jeigu automobilis visada buvo remontuojamas griežtai laikantis CITROËN nustatytų standartų ir jeigu klientas reikiamu laiku atliko:

- periodinę techninę priežiūrą, nurodytą Techninės priežiūros knygelėje,

- atsparumo prarūdijimui garantinį patikrinimą, nurodytą toliau esančiame skirsnyje,

- pašalino galimus pastebėtus automobilio pažeidimus.

• Atsprumo prarūdijimui garantijos priežiūros ciklas numato keturis periodinius patikrinimus kliento sąskaita, būtinai atliekamus po 4 metų nuo Atsparumo prarūdijimui garantijos pradžios datos lengviesiems automobiliams arba po 2 metų nuo tos pačios datos lengviesiems komerciniams automobiliams, po to kas 2 metus visiems automobiliams (galimas iki 60 dienų vėlavimas). Per šiuos patikrinimus, jei reikia, nuplovęs visą automobilį, remontininkas patikrina automobilio būklę ir nustato galimus atliktinus darbus, tarp jų ir tuos, kuriems taikoma Atsparumo prarūdijimui garantija. Galintys sukelti koroziją pažeidimai, atsiradę dėl išorinių priežasčių, bus nurodyti ir įrašyti į tam skirtą skiltį Techninės priežiūros knygelėje. Be kita ko, bet kokie kėbulo remonto atvejai (dėl eismo įvykio, pažeidimo ir kt.) turi būti sistemingai stebimi pagal ankščiau aprašytas patikrinimo sąlygas.

• Jūs privalote per du mėnesius nuo patikrinimo savo lėšomis pataisyti dėl išorinių priežasčių atsiradusius pažeidimus, laikydamiesi CITROËN nustatytų standartų. Pastaba apie šį pataisymą bus įrašyta į techninės priežiūros knygelę, nurodant remontą atlikusią bendrovę, remonto datą, automobilio nuvažiuotų kilometrų skaičių ir apmokėtos sąskaitos numerį. Prireikus kreiptis dėl bet kokio atsparumo prarūdijimui garantinio remonto reikės pateikti per periodinę techninę priežiūrą ir kontrolinius patikrinimus tinkamai užpildytą techninės priežiūros knygelę.

Atsparumo prarūdijimui garantija netaikoma:

• Pažeidimams, atsiradusiems dėl savininko nerūpestingumo arba CITROËN rekomendacijų nesilaikymo;

• Pažeidimams, atsiradusiems dėl įvykių, kuriems Sutartinė garantija netaikoma;

• Antikorozinės dangos suirimo, kurį sukėlė papildomas gamintojo nenumatytas padengimas, pasekmėms;

• Remonto, pakeitimų arba perdirbimų, kuriuos atliko CITROËN nepatvirtinta įmonė, pasekmėms;

• Korozijai, kurią sukėlė CITROËN neaprobuotos papildomos įrangos įmontavimas ir (arba) įrangos įmontavimas nesilaikant CITROËN instrukcijos; 

• Automobilyje atliktoms kėbulo modifikacijoms, taip pat transportinio automobilio krovininiam kėbului ir platformai.

• Ratų diskams ir mechaninėms dalims, nepriklausančioms kėbulo konstrukcijai.

Atsparumo prarūdijimui Garantijos darbus turi atlikti CITROËN įgaliotas remontininkas.

• Jei jūsų automobilis perparduodamas, jo vėlesni savininkai galės naudotis Atsparumo prarūdijimui garantija iki jos galiojimo pabaigos, jei visi šie savininkai bus tinkamai laikęsi šios garantijos taikymo sąlygų.

 

Sutartinės garantijos laikotarpiu taip pat galioja „CITROËN Assistance“ paslauga, kurios sąlygos pateiktos Techninės priežiūros knygelėje.

* Normalaus susidėvėjimo ir perdegimo limitai yra:

- priekinės ir galinės stabdžių trinkelės                                               10 000 km arba 6 mėnesiai

- priekiniai ir galiniai stabdžių diskai                                                    10 000 km arba 6 mėnesiai

- priekiniai ir galiniai amortizatoriai                                                      60 000 km

- sankabos dalys                                                                                       60 000 km

- lemputės (išskyrus ksenonines ir LED)                                              10 000 km arba 6 mėnesiai

- stiklo valytuvų šluostikliai                                                                     10 000 km arba 6 mėnesiai

- kitos pakabos dalys (guoliai, svirčių įvorės, šarnyrai, ir kt.)            100 000 km

- priekinės ir galinės padangos                                                               0 km, jei padanga neturi gamybos defekto arba jos dėvėjimasis nėra atsiradęs dėl CITROËN arba jos įgalioto remontininko atlikto neteisingo pakabos reguliavimo.

Darbalaukio versija